Gebruikersvoorwaarden Persell


De gebruiksvoorwaarden zijn bestemd voor zakelijke gebruikers van Persellshop.nl en beschrijven wat de regels zijn voor het gebruik van de website en haar subdomeinen.

1. Definities
2. Algemeen
3. Acceptatie, Reikwijdte en Toepassing
4. Afwijking en wijziging
5. Aanmelding en registratie
6. Misbruik
7. Aansprakelijkheid
8. Privacy


1. Definities

1.1 De gebruiksvoorwaarden geven de handelingsbevoegdheden van de gebruiker bij het bezoeken en gebruiken van 'Persellshop.nl' weer.

1.2 U bent gebruiker indien u 'als natuurlijk persoon' of 'in de uitoefening van uw beroep of bedrijf' een bezoek brengt aan www.persellshop.nl en haar subdomeinen.

1.3 Indien in deze gebruiksvoorwaarden gesproken wordt over “koper”, dan moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, als gebruiker indirect of rechtstreeks in contact staat met de aanbieder van een of meerdere objecten. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening objecten worden geleverd.

1.4 Indien in deze gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over 'verkoper' dan wordt hier uitsluitend mee bedoeld de natuurlijke- of rechtspersoon, die als gebruiker indirect of rechtstreeks partij is bij de koopovereenkomst en de levering van objecten aan de 'koper' verzorgt zonder tussenkomst van Persellshop.nl.

2 Algemeen

2.1 Persellshop.nl is een webshop wat geregistreerde gebruikers de mogelijkheid biedt om legale objecten op ieder moment aan te bieden, te kopen of te verkopen.

2.2 De gebruiker dient zich te registreren alvorens deze gebruik kan maken van de dienstverlening van Persellshop.nl. De gebruiker krijgt een persoonlijk, niet overdraagbaar wachtwoord wat samen met het geregistreerde e-mail adres toegang verleent tot het koopgedeelte van de webshop.

2.3 Het gebruik kan uitsluitend plaatsvinden door op de site in te loggen.

2.4 De gebruiker dient juridisch bekwaam te zijn om bindende overeenkomsten te sluiten. Personen die hier niet aan voldoen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker waaronder deze van de dienstverlening gebruik maakt.

2.5 Persellshop.nl is geen partij in transacties en verbintenissen van gebruikers.

2.6 Persellshop.nl spant zich in om de geregistreerde gebruiker toegang te geven en verzorgt de hosting van de online aangeboden objecten.

2.7 Persellshop.nl controleert aangeboden objecten niet. Persellshop.nl heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de aangeboden objecten, de waarheidsgetrouwheid of juistheid van de aanbiedingen, de handelingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid van kopers en verkopers.

2.8 Gebruikers vrijwaren Persellshop.nl.nl te allen tijde en in elk geval voor fouten welke niet aan Persellshop.nl zijn toe te rekenen.

2.9 Persellshop.nl geeft geen garantie dat een aanbod, aankoop, export of import van een object meteen geldig en legaal is vanwege de plaatsing op de site.

2.10 Persellshop.nl garandeert niet dat kopers en verkopers hun transactie daadwerkelijk uitvoeren. Iedere gebruiker aanvaardt eigen en enige verantwoordelijkheid voor de legaliteit van zijn handelingen.

3 Acceptatie, Reikwijdte en Toepassing

3.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de totale dienstverlening van Persell, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

3.2 De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden uitprinten en op te slaan.

3.3 De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden, de leveringsvoorwaarden en het privacybeleid te bestuderen en te accepteren voordat gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van Persellshop.nl.

3.4 Persellshop.nl is geen partij bij transacties en verbintenissen tussen gebruikers.

3.5 Door acceptatie van de gebruiksvoorwaarden bent u gebruiker en vrijwaart u Persellshop.nl van iedere aansprakelijkheid voor overeenkomst en levering tussen gebruikers.

3.6 Door het bezoek aan Persellshop.nl verklaart de gebruiker akkoord te zijn met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

3.7 Mocht u als gebruiker deze voorwaarden niet accepteren dan bent u verplicht deze te verwerpen en kunt u geen gebruikmaken van de diensten van Persellshop.nl.

3.8 Persellshop.nl is uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik.

3.9 De gebruiker dient geregistreerd te staan als gebruiker van Persellshop.nl.

4 Afwijking en wijziging

4.1 Van deze gebruiksvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Persellshop.nl.

4.2 Voor zover wettelijk is toegestaan sluit Persellshop.nl alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van gebruikers uit.

4.3 Indien deze voorwaarden of delen ervan nietig worden bevonden, dan zal Persellshop.nl deze voorwaarden vervangen door voorwaarden van zoveel mogelijk gelijkluidende strekking.

4.4 Persellshop.nl heeft het recht de gebruiksvoorwaarden tussentijds aan te passen. De meest recente versie staat op de website.

5 Aanmelding en registratie

5.1 Aan legaal gebruik van Persellshop.nl gaat een aanmelding en registratieplicht vooraf. Degene die gebruik maakt van Persellshop.nl zonder aanmelding en registratie is onbevoegd om gebruik te maken van Persellshop.nl en haar subdomeinen.

5.2 Door aanmelding wordt u legaal gebruiker van persellshop.nl. Bij aanmelding maakt u zelf een gebruikers naam en wachtwoord aan. Deze zijn niet overdraagbaar.

5.3 Uw gebruikersnaam en inlogcode zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Indien de gebruiker meerdere personen toestaat hiervan gebruik te maken dan bent u als gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen, transacties en verbintenissen die uit een dergelijk gebruik voortvloeien.

5.4 Persellshop.nl behoudt zich het recht voor om de registratie van de gebruiker te schorsen, te verwijderen of te wijzigen zonder opgaaf van reden of toelichting.

5.5 Het privacybeleid is van toepassing op alle geregistreerde gegevens die bij de aanmelding zijn verkregen.

6 Misbruik

6.1 Het is een ieder verboden om:

■ te handelen in strijd met enige wetgeving of regels en beleid inzake verboden producten of diensten;
■ onjuiste en misleidende informatie over producten en / of diensten van Persellshop.nl en haar gebruikers te verstrekken;
■ te handelen in strijd met enige rechten van derden;
■ de auteursrechten en / of handelsmerken van Persellshop.nl en derden te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden;
■ via Persellshop.nl berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
■ virussen of andere technologie te verspreiden die Persellshop.nl of de belangen of het eigendom van de gebruikers van de Persellshop.nl kunnen schaden;
■ de infrastructuur van Persellshop.nl onredelijk te belasten of de goede werking ervan te verstoren;
■ enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te kopiëren, te bewerken of te verspreiden;
■ persoonlijke of bedrijfsmatige informatie te oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
■ maatregelen te nemen om de toegang tot de website van Persellshop.nl te voorkomen of te beperken dan wel te omzeilen.

6.2 Persellshop.nl kan te allen tijde haar diensten aan gebruikers beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische , juridische en wettelijke maatregelen treffen tegen de gebruiker die handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en het privacybeleid van Persellshop.nl.

6.3 Persellshop.nl oefent geen toezicht uit op het gebruik van cookies of vergelijkbare instrumenten die door derden op de site van Persellshop.nl zijn aangemaakt.

6.4 Persellshop.nl accepteert geen aansprakelijkheid aangaande ongeautoriseerd of onwettig gebruik door haar gebruikers.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Persellshop.nl is niet aansprakelijk voor:
■ onderlingen (rechts)handelingen en afspraken tussen aanbieders en gebruikers van Persellshop.nl.
■ enige schade als gevolg van het gebruik van de website of de mogelijkheid van het gebruik van de website, noch voor enige schade aan de hardware of software als gevolg van het gebruik van de website van Persellshop.nl. Persellshop.nl geeft geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten.
■ Cookies of vergelijkbare instrumenten door derden geplaastst.
■ de inhoud van door aanbieders geplaatste advertenties of informatie. Persellshop.nl geeft om die reden geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.
■ producten of diensten die door aanbieders of derden via de website of het platform aan de gebruikers zijn aangeboden. Eventuele transacties en verbintenissen komen rechtstreeks tot stand tussen de aanbieder en de gebruiker. Persellshop.nl is geen partij bij transacties en verbintenissen tussen gebruikers.
■ aanbieders en gebruikers die handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

7.2 Persellshop.nl is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomende uit het gebruik van Persellshop.nl.

7.3 Indien Persellshop.nl ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is wordt haar aansprakelijkheid jegens haar gebruikers beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

8 Privacy

8.1 Door gebruik te maken van Persellshop.nl gaat u als gebruiker akkoord met het privacybeleid van Persellshop.nl. Hiertoe behoort uw akkoord voor het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op onze server. Zie hiervoor het privacybeleid.

8.2 Gebruiker geeft bij registratie toestemming voor het ontvangen van berichten en / of marketingmateriaal, tenzij de gebruiker aan Persellshop.nl meldt hiervan geen gebruik te willen maken.


Indien u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Persell,
 010-2800840,
 info@persellshop.nl.